Media

President İlham Aliyev visited White City Boulevard