Media

Nikola Sarkozi Bakı Ağ Şəhəri ziyarət etdi

 

BakıdaFransızLiseyinintəməlqoymamərasimikeçirilmişdir. AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyev, FransaRespublikasınınPrezidentiNikolaSarkozivəölkəmizinbirincixanımıMehribanƏliyevamərasimdəiştiraketmişlər. 

AzərbaycanvəFransaprezidentləritikiləcəkliseyinstendinəbaxdılar. SonraFransızLiseyinintəməliqoyuldu. PrezidentİlhamƏliyevvəPrezident Nikola Sarkozigilizitəmələburaxdılar.DövlətbaşçılarıvəAzərbaycanınbirincixanımıtəmələbetonqarışığıtökdülər. 

Bildirildiki, HeydərƏliyevFondununtəşəbbüsüiləinşaolunacaqliseyölkəmizdəmüvəqqətivədaimiyaşayanfransızdilliəcnəbivətəndaşlarınvəAzərbaycanvətəndaşlarınınbudildətəhsilalmalarınagenişimkanlaryaradacaqdır.Fransızməktəbinintədrisplanıuşaqbağçasındanbaşlayaraq 12 illikümumitəhsilmüəssisəsindətətbiqedilənklassikfransıztədrisplanıolacaqdır.TədrisproqramıFransamillitəhsilsisteminintələblərinəuyğunolaraqfransızdilindəaparılacaqdır.ŞagirdlərəveriləcəkattestatFransaMilliTəhsilNazirliyininstandartlarınavətələblərinəcavabverəcəkvənazirliktərəfindəntanınacaqdır.MəktəbinməzunlarıözseçimlərinəuyğunolaraqtəhsilləriniFransanınistənilənalitəhsilmüəssisəsindədavametdirməkimkanıqazanacaqlar. 

FransaPrezidentinindiqqətinəçatdırıldıki, butəhsilocağıBakının “Ağşəhər” adlananərazisindəinşaolunacaqdır.Dünyadaşəhərsalmasahəsindəhəyatakeçirilənənirivə nadir layihələrdənolan “BakıAğşəhər” layihəsininmaraqlıtərəflərindənbiridəburada Paris məhəlləsininsalınmasıdır.